utolsó frissítés: 2015. nov. 3.

Önálló szerzői teljesítménynek minősülő kritikai kiadás, forráskiadás, kommentár

 • >

  Csíkszék az 1848–49-es forradalom idején. Korabeli források 1848. március 20. – 1849. október 16. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátva közzéteszi Pál-Antal Sándor. Kiadja a Csíki Székely, Csíkszereda, 2017., 463. p.

 • >

  Mesterségem címere: Bodor Péter egy zseniális székely elme. Mentor Könyvek, Marosvásárhely, 2015. 351. p. és 10 oldal színes képmelléklet. (Recenzió: Beatrice Dobozi, In: Anuarul Arhivelor Mureşene. Serie Nouă. Nr. IV.(VIII), Tîrgu Mureş, 2015., p. 378–383.)

 • > A székely székek a 18. században. VI. Az 1700–1722. évi székelyföldi összeírások névmutatója. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2014. 380. p. (Pál-Antal Judittal)
 • > Az 1918/1919 előtti Erdélyre vonatkozó fondok és gyűjtemények jegyzékei. 12. Maros megye. Összeállította Pál-Antal Sándor. Budapest–Bukarest. Kiadja a Magyar Nemzeti Levéltár és Románia Nemzeti Levéltára, 2014. 290 p. (románul is megjelent)
 • > Ghidul fondurilor şi colecţiilor arhivistice privitoare la Transilvania anterioare anului 1918/1919. 12. Judeţul Mureş. Întocmit şi tradus de Pál-Antal Sándor, Bucureşti–Budapesta. Editat de Arhivele Naţionale ale României şi Arhivele Naţionale ale Ungariei, 2014. 270 p.
 • > Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865. Székelyföld és térsége. III. Maros megye. Közzéteszi Csáki Árpád és Pál-Antal Sándor. Országos Széchényi Könyvtár – Székely Nemzeti Múzeum, Budapest – Sepsiszentgyörgy, 2014. 285 p.
 • > Történelmi szombólumaink. Székelyföldi pecsétek. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2014, 318. és 144 táblára helyezett, 850 színes reprodukciót tartalmazó Pecsétalbum. (Recenzió: Milandolina Beatrice Dobozi, In: Anuarul Arhivelor Mureşene. Serie Nouă nr. III (VII), Târgu Mureş, 2014., 316–318.; Nyúlásziné Straub Éva, In: Turul, 2014. (87.évf.) 4. sz. 153–154.)
 • > Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865. Székelyföld és térsége. II, Hargita megye. Közzéteszi Csáki Árpád és Pál-Antal Sándor. Országos Széchényi Könyvtár – Székely Nemzeti Múzeum, Budapest – Sepsiszentgyörgy, 2013. 311 p.
 • > Sigiliile instituţiilor mureşene. Editura Mentor, Tîrgu-Mureş, 2013. 447 p. şi 56 planşe cu 333 reproduceri color de sigilii. (Recenzió: Milandolina Beatrice Dobozi, In: Anuarul Arhivelor Mure?ene. 2013. p. 361-372)
 • > Székely székek a 18. században. IV. Háromszék 1701–1722 között. Közé teszi Pál-Antal Sándor. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011. 564 p.
 • > Székely székek a 18. században. V. Aranyosszék 1702–1722 között. Közé teszi Pál-Antal Sándor. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011. 393 p.
 • > A székely székek a 18. században. II. Udvarhelyszék 1700-1722 között. Az 1700-1702-es, 1712-es, 1713-as és 1721-1722-es összeírások. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Pál-Antal Sándor. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2009. 506 p. (A 4-es formátum) [p. 5: Bevezetés; p. 7-24.: Udvarhelyszék a 18. század elején c. tanulmány két melléklettel. 501. Rezumat. 502. Abstract.]
 • > A székely székek a 18. században. III. Csík-, Gyergyó-, Kászonszék 1701–1722 között. Az 1700–1702. 1710–1712. 17131715. 1718-as és 1721–1722-es összeírások. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Pál-Antal Sándor. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2009. 476 p. (A 4-es formátum) [p. 5: Bevezetés; p. 7–24: Csík-, Gyergyó-, Kászonszék a 18. század elején. c. tanulmány két melléklettel; p. 475. Rezumat; p. 476. Abstract.] Az 1702. évi összeírás újra közölve Dr. Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig, Csíkszereda Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2013. (reprint kiadás) 520–539. oldalain.
 • > A székely székek a 18. században. I. Marosszék 1701-1722 között. Az 1701-1703. 1710-1713. 1715-ös és 1721-1722-es összeírások. Sajtó alá rendezte Pál-Antal Sándor. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2007. 520 p. (A 4-es formátum) [p. 5. Bevezető; p. 7-24. Marosszék a 18. század elején c. tanulmány 6 táblázattal. 519. Rezumat. 520. Abstract]
 • > Marosvásárhely XVII-XVIII. századi jogszabályai és polgárnévsorai. (Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006. 416. p. [p. 415. Rezumat; p. 416. Abstract.]
 • > Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc Udvarhelyszéken. Korabeli iratok, jegyzőkönyvek, lajstromok. Közli: Pál-Antal Sándor és Zepeczáner Jenő. Haáz Rezső Alapítvány, Székelyudvarhely, 2005. 599 p. [p. 7–9. Bevezető; p. 594. Rezumat; p. 595. Inhalt; p. 596. Contents]
 • > Maros-széki intézmények és pecsétjeik. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2004. 438 p. és 80 táblából álló, 486 pecsétlenyomatot tartalmazó Pecsétalbummal. [p. 433–434. Rezumat; p. 435–436. Shot Summary]
 • > A magyarországi boszorkányság forrásai. III. kötet. Szerk. Kiss András – Pál-Antal Sándor, Balassi Kiadó, Budapest, 2002. 782 p. (forrásfeltárás Pál-Antal Sándor részéről: az 57–87, 88–144, 196–279. számú peres iratok)
 • > Székely önkormányzat-történet. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2002. 487 p. [p. 353-400. Melléklet: Kiadatlan dokumentumok; p. 401-414. Pecsétek és pecsétnyomók: 10 táblán 60 színes pecsétmásolat. p. 481-482. Rezumat: Istoria autonomiei secuieşti; p. 483-484. Summary: The history of the Sekler self-government; 485-487. Zusammenfassung: Geschichte der Szekler Autonomie.] (Recenzió: Egyed Ákos: A régi székely önigazgatás. In: Erdélyi Múzeum LXVI. kötet, 2004. 3-4 füzet, 166-168.; Kiss Péter: Székely önkormányzat-történet. In: Levéltári Közlemények, Hetvenötödik évfolyam, 2. sz. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2004. p. 233-235.; Gerhardt Hochstrasser: Pál-Antal Sándor: Székely önkormányzat-történet (Geschichte de Szekler Selbstverwaltung), Marosvásárhely, Mentor, 2002. 487 Seiten, 10 karten. In: Zeitschrift für Siebenbürgische landeskunde. 27 (98.) Jahrgang (2004) Heft 1. Siebenbürgische Semesterblatter. Böhlau Verlag Köln- Weimar-Wien. p. 111-112.)
 • > Marosszék és Marosvásárhely az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban. Korabeli iratok, jegyzőkönyvek, lajstromok. Bevezetővel közli Pál-Antal Sándor. Haáz Rezső Alapítvány, Székelyudvarhely, 2001. 510 p. [p. 509. Rezumat]
 • > A szárhegyi kastély leltára 1743-ból. (Forráskiadás.) megjelent CD–ROM 2001.
 • > A magyarországi boszorkányság forrásai. II. kötet. Szerk. Bessenyei József, Balassi Kiadó, Budapest, 2000. 578 p. (forrásfeltárás: az 1–6, 20–128, 129–188. sz. peres iratok)
 • > A magyarországi boszorkányság forrásai. I. kötet, Szerk. Bessenyei József, Balassi Kiadó, Budapest, 1997. 560 p. (forrásfeltárás: az 16, 41, 43, 48–49, 51–63. sz.); " A magyarországi boszorkányság forrásai. I. kötet, Szerk. Bessenyei József, Balassi Kiadó, Budapest, 1997. 560 p. (forrásfeltárás: az 16, 41, 43, 48–49, 51–63. sz.);
 • > Minorităţile naţionale din România. II. kötet, 1926–1935. Bucure?ti, 1996. (a 3, 8,16, 19. és 66. sz. iratok, forrásfeltárás és román nyelvre fordítás).
 • > Vigh Károly: Marosvásárhelyi helynevek és földrajzi közszavak. A kutatást befejezte, az Adattárat kiegészítette és a kéziratot kiadásra előkészítette Pál-Antal Sándor. Pallas–Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996. 277 p. + 36 kép, 9 térképrészlet és 3 várostérkép.
 • > Minorităţile naţionale din România. I. kötet, 1918–1925. Editat de Arhivele Statului din România, Bucure?ti, 1995. 782 p. (a 30, 36,40, 63, 68, 73, 113, 114, 135, 136, 138, 141, 144. és 164. sz. irat: forrásfeltárás és román nyelvre fordítás).

Gyűjteményes kötetben közölt szaktanulmány, szakcikk

 • >

  Csíkmadaras a forradalom éveiben. In: Ágyúcső és puskapor. Bodor Ferenc, a csíki 48-as ágyúöntő és lőporgyártó. Tanulmányok. Sajtó alá rendezte Pál-Antal Sándor. Mentor Könyvek Kiadó, Marosvásárhely, 2017., 121– 140.

 • >

  Forradalmi események Csíkban 1848 tavaszán és nyarán. In: Ágyúcső és puskaor. Bodor Ferenc, a csíki 48-as ágyúöntő és lőporgyártó. Tanulmányok. Sajtó alá rendezte Pál-Antal Sándor. Mentor Könyvek Kiadó, Marosvásárhely, 2017., 9–86.

 • >

  Armeni în Tîrgu Mureş anterior anului 1848. In: Anuarul Arhivelor Mureşene. Serie Nouă. Nr. IV.(VIII), Tîrgu Mureş, 2015., p. 178–187.

 • >

  Benkő Károly (1805–862). In: Arhivişti ardeleni. Dicţionar bibliografic. Boar Liviu (coord.), „Petru Maior” University Press, Tîrgu-Mureş, 2014. p.35–40.

 • >

  Biás István junior (1877–950). In: Arhivişti ardeleni. Dicţionar bibliografic. Boar Liviu (coord.), „Petru Maior” University Press, Tîrgu-Mureş, 2014. p.41–50.

 • >

  Illyésmező: egy havasi tanya útja a faluig. In: Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Baja, 2014., p. 262–269. (Német nyelvű rezümével)

 • >

  Kiss András (1922–013). In: Arhivişti ardeleni. Dicţionar bibliografic. Boar Liviu (coord.), „Petru Maior” University Press, Tîrgu-Mureş, 2014. p.134–143. 

 • > Jogszabályt szülő konfliktusok Marosvásárhelyen 1672-1731 között. In: URBS. Magyar Várostörténeti Évkönyv IX. 2014. p. 75-88.
 • > Sigiliul „naţiunii” secuie?ti. (A székely „nemzet” pecsétje) In: Anuarul Arhivelor Mure?ene. Serie Nouă. Nr. III.(VII), Tîrgu Mure?, 2014. p. 9–24.
 • > Örmények Marosvásárhelyen 1848 előtt. (A mellékletben egy lajstrom: Örmény családok Marosvásárhelyen 1848 előtt). In: Örmények a magyar kulturáért. Szerk. Puskás Attila–Szász Ávéd Rózsa. Kiadja a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület, Gyergyószentmiklós, 2013. p. 13–33.
 • > 1956 a Magyar Autonóm Tartományban. In: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013, p. 312–325.
 • > 56 és a marosvásárhelyi írók. In: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 326–341.
 • > A Székelyföldi kézműipar-történet historiográfiája. In: Csíki Székely Múzeum évkönyve IX. Csíkszereda, 2013. p. 191–207.
 • > Helytörténet-ismeret Gyergyószéken 1864-ben. In: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 289–311.
 • > Marosvásárhely az urbanizáció útján. In Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 268–288.
 • > Pestis a Székelyföldön 1718-1719-ben. In: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 106-125.
 • > Székely székek az 1700-as évek elején. In: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 70–86.
 • > Székelyföld népessége a 18. század elején. In: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 87–105.
 • > Székelyföld települései a 18. század elején. In: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 55–69.
 • > Társadalmi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején. In: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 126-163.

Napi- és heti sajtóban, folyóiratban közölt cikk

 • >

  Kitűzték a lobogót „wárosunk tanácsházára” Hargita Népe 2017. március 15. (Daczó Kati beszélgetése.)

 • >

  Az 56-os forradalom és Marosvásárhely. Népújság 2016. okt. 21., 28., nov. 4., 18., 25., dec. 2., 9., 16.

 • >

  Az első világháború Erdélyben. Menekülés 1916 őszén. Népújság. 2016. szept. 2.,9.,16., 23., 30., okt. 7., 14.

 • >

  Dr. Bernády György és Marosvásárhely urbanizációja. Népújság 2016. jan. 22., 29, febr. 5., 12., 19., 26., márc. 4., 11., 18., ápr. 1., 8., 15., 22., 29., jún. 10., 17., 24.

 • >

  Marosvásárhely szabad királyi város. Népújság. 2016. ápr. 29., máj. 6., 13., 20., 27., jún. 3.

 • >

  Az 56-os forradalom és Marosvásárhely. Népújság. 2016. október 21., 28., november 4., 18., 25., december 2., 9., 16.

 • >

  Az Első világháború Erdélyben. Menekülés 1916 őszén. Népújság. 2016. szeptember 2.,9.,16., 23., 30., október 7., 14.

 • >

  Dr. Bernády György és Marosvásárhely urbanizációja. Népújság 2016. január 22., 29, febr. 5., 12., 19., 26., március 4., 11., 18., április 1., 8., 15., 22., 29., június 10., 17., 24.

 • >

  Marosvásárhely szabad királyi város. Népújság. 2016. ápr. 29., május 6., 13., 20., 27., jún. 3.

 • > Bodor Péter és a szamosújvári évek. Népújság, 2015. június 26.
 • > Bodor Péter a kiúttalanságban. Népújság, 2015. július 3, 10.
 • > Bodor Péter Marosvásárhelyen. Népújság, 2015. augusztus 7, 14.
 • > Bodor Péter, a városi fogház lakója. Népújság, 2015. június 12, 19.
 • > Bodor Péter, az orgonakészítő művész. Népújság, 2015. május 8, 15.
 • > Bodor pétrer és a bankóhamisítás. Népújság, 2015. május 29, június 5.

Kutatási jelentés

 • > Kié volt Marosvásárhely első pecsétje? Népújság, 2015. március 15.
 • > Az utolsó levél. Népújság, 2014. január 11.; Székelyföld XVIII. évf. (2014.), 1. sz. 104–118.
 • > Bernády és Marosvásárhely vízművesítése, Népújság, 2014. április 12, 26.
 • > Bodoré volt-e a Bodor híd? Népújság, 2014. január 25.
 • > Illyésmező – a tanyától a faluig. Népújság, 2014. február 15, 22, március 1.
 • > Sugárzó naparc és holdsarló a pecséten. Népújság, 214. március 22, 29, április 5
 • > Népesség és természeti csapások a Székelyföldön a 18. század elején. Népújság, 2013. január 26. február 2. 9, 16.
 • > Örmények Marosvásárhelyen. Népújság, Színes világ, 2013. május 18, 25.
 • > Erdély fejedelmei (a marossárpataki szoborparkban). Népújság. 2012. június 2. Színes világ melléklet, p. 1.
 • > 1902. március 8. Dr. Bernády György székfoglalása. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. március 13. 4. p.
 • > A pestis története Erdélyben a 18. század elején. Népújság. 2010. május 6. p. 5; május 20. p. 5.
 • > A piaci tanácsház pusztulása. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. április 17. p. 1. április 24. p.1.
 • > A „senior” és társai. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. január 23. p.4.
 • > Dr. Mátyus István nemessége. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. szeptember 4. p. 2; 2010. szeptember 11. p. 2; 2010. szeptember 18. p. 2; 2010. szeptember 25. p. 2.
 • > Közegészségügy és szociális gondoskodása 18–19. századi Marosvásárhelyen. Népújság, 2010. május 8, 15, 22, 29, június 5, 12. (Járványok. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. május 8. p. 1.; Borbélyok, sebészek, bábák. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. május 15. p. 1; 2010. május 22. p. 1; Orvosok. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. május 29. p. 1; Szociális intézmények. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. június 5. p. 1; Gyógyszerészek, gyógyszertárak Népújság, Színes világ melléklet. 2010. június 12. p. 1.)
 • > Urbanizáció a régi Marosvásárhelyen. Népújság, 2010. február 13, 27, március 13, 27, április 10. (A 19. századi város képe. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. február 13. p. 4; A város vízellátása az 1800-as években. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. február 27. p. 4; Utcahálózat, hídépítés és karbantartás. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. március 13. p. 4.; A köztisztaság, a csapadék- és a szennyvízlevezetés. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. március 27. p. 4; A 19. századi város képe. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. április 10. p. 4.)
 • > EME–vándorgyűlés Székelyudvarhelyen. Örökségünk. Történelem. Népélet. Néphagyomány. Székelyudvarhely, III. évfolyam, 2009. 3. sz.
 • > 56 – romániai megtorlások. Népújság, 2006. október 25.
 • > Az 1956-os magyar forradalom visszhangja Marosvásárhelyen. Népújság, 2006. október 18.
 • > Az Aranykereszt. Népújság, Színes világ melléklet. 2009. január 17.
 • > Diákmegmozdulások Marosvásárhelyen, 1956 őszén? Népújság, 2006. október 19.
 • > Értelmiségiek a vádlottak padján. Népújság, 2006. október 26.
 • > Népfelkelés, forradalom vagy ellenforradalom? Népújság, 2006. október 20.
 • > Nyitás a forradalom előtt. Népújság, 2006. október 12.
 • > Preventív retorzió – nagygyűlések, hálanyilatkozatok. Népújság, 2006. október 21.
 • > Kuruc világ Marosvásárhelyen. Népújság, 2004. december 4.
 • > Kossuth a marosvásárhelyiek emlékezetében. Népújság, 2002.
 • > Rákóczi és Marosvásárhely. Népújság, 2001. október 4.
 • > A hazai magyar történetírás ma. Népújság, 2000. november.
 • > Egy “vallástörténész” tévedései. Népújság, 2000. január 12.
 • > A székely önkormányzat múltjából. Népújság évkönyve 2000-re, Marosvásárhely, 1999. 77–81.
 • > A székely székek címeres pecsétjei. Hargita Kalendárium. 1997. Csíkszereda, 56–59.
 • > Boszorkányok Marosszéken. Népújság, 1997. december 31.
 • > Kétnyelvű utcanevek Marosvásárhelyen. Népújság, 1997. szeptember 23, szeptember 25.
 • > Marosvásárhely első díszpolgára (Kossuth Lajos). Népújság Évkönyv 1997. évre. Impress Kiadó, Marosvásárhely, 1996.
 • > Novum Forum Siculorum. Népújság évkönyv az 1998. évre. Marosvásárhelyi Impress Kiadó, Marosvásárhely, 1997. 68–69.
 • > Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc. Hargita Népe, 1996. február 23.
 • > Agyagfalva. Hargita Népe, 1992. február 21.
 • > Bögöz. Hargita Népe, 1992. január 10.
 • > Csíkrákos. Hargita Népe, 1992. január 17.
 • > Csíkszentimre. Hargita Népe, 1992. október 9. (Szőcs Jánossal)
 • > Csíkszereda Bethlen Gábor alatt. Jobbágysorban? Hargita Népe, 1992. augusztus 1-i sz. [Újraközölve kiegészítésekkel: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. 127–132.]
 • > Göröcsfalva. Hargita Népe, 1992. március 6.
 • > Lázárfalva. Hargita Népe, 1992. október 16. (Szőcs Jánossal)
 • > Oroszhegy. Hargita Népe, 1992. június 10.
 • > A csíksomlyói tanoda a főgimnáziumok sorában. Művelődés, XL. évf. 11-12/1991. sz. 63-65. [Újraközölve kiegészítésekkel: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. 148-155.]
 • > A madéfalvi veszedelem évfordulóján – Az utolsó kísérlet. Hargita Népe, 1991. január 5.
 • > Alsósófalva. Hargita Népe, 1991. november 15.
 • > Atyha. Hargita Népe, 1991. szeptember 27.
 • > Csíkjenőfalva. Hargita Népe 1991. február 1.
 • > Csíkszentdomokos. Hargita Népe, 1991. március 1.
 • > Csíkszenttamás. Hargita Népe, 1991. január 11.
 • > Felsősófalva. Hargita Népe, 1991. november 29.
 • > Gyergóalfalu. Hargita Népe, 1991. augusztus 2.
 • > Gyergyócsomafalva. Hargita Népe, 1991. május 31.
 • > Gyergyóditró. Hargita Népe, 1991. szeptember 6.
 • > Gyergyóremete. Hargita Népe, 1991. október 11.
 • > Gyergyószárhegy. Hargita Népe, 1991. július 12.
 • > Gyergyóújfalu. Hargita Népe, 1991. április.
 • > Kivándorlás hatósági segédlettel. Európai Idő. II. évf. 1-2. sz. 1991. január 10. [Újraközölve kiegészítésekkel: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. 303-313.]
 • > Tekerőpatak. Hargita Népe, 1991. április.
 • > Vasláb. Hargita Népe, 1991. május 10.
 • > A beszédmezői ferdőtől Tusnádfürdőig. Hargita Népe, 1990. szeptember 22.
 • > A Marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium. Itthon, 1990. szeptember.
 • > A székely székek kialakulása. Székelység, Székelyudvarhely, 1/1990. sz.
 • > Ádámos. Itthon, 1990. augusztus.
 • > Ákosfalva. Itthon, 1990. július.
 • > Alsóbölkény. Itthon, 1990. augusztus.
 • > Csíkdánfalva. Hargita Népe, 1990. december 21.
 • > Csíkkarcfalva. Hargita Népe, 1990. december 7.
 • > Csíkmadaras. Hargita Népe, 1990. november 30.
 • > Forum Siculorum. Itthon, 1990. június.
 • > Gyulafehérvár – 1918. december 1. Népújság, 1990. december 1.
 • > Közbirtokosság, birtok vagy közösség? Népújság, 1990. augusztus 9, 10.
 • > Levéltár-sors. Hargita népe, 1990. szeptember 6.
 • > Székely nemezti gyűlés Agyagfalván. Népújság, 1990. október 13.
 • > Aspecte privind atitudinea populaţiei maghiare faţă de Unire. Vatra, 1983. 12. sz. 8.
 • > Marosvásárhely: 1332? A Hét, 1983. március 4.
 • > Vásárhelyi várvédelem 1658-ban? A Hét, 1983. május 6. [Bővített változata A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 46–50.]
 • > „Jassiban lévő Ispotállybéli orvos.” Vörös Zászló, 1982. április 4.
 • > “Bibliotecha könyveinek… gondviselője a mester.” Vörös Zászló, 1981. március 15.
 • > 250 éve született az 1784. évi erdélyi nagy parasztfelkelés vezére Horea. Vörös Zászló, 1980. november 23.
 • > Dácia a hazai magyar történetírásban. Vörös Zászló, 1980. augusztus 14.
 • > Marosvásárhely – Bethlen Gábor alatt. “Szép privilégiumokkal, szabadsággal látogattuk meg a kegyelmetek várossát”. Vörös Zászló, 1980. június 22. [Bővített változata A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. 42–45.]
 • > Oklevél Hodos község múltjából. Vörös Zászló, 1980. december 28.
 • > A Vácmány-tető alatt. Vörös Zászló, 1979. március 25.
 • > Jobbágykérdés vidékünkön a XVII. században. A “fejekötöttek”. Vörös Zászló, 1979. július 22.
 • > Jobbágykérdés vidékünkön a XVII. században. Az összeírások tanulsága. Vörös Zászló, 1979. augusztus 5.
 • > Parasztmozgalmak vidékünkön a múlt század elején “Jeddre ne”. Vörös Zászló, 1979. szeptember 30, október 7.
 • > A jobbágyság felszabadítása a polgári demokratikus forradalomban. Vörös Zászló, 1978. június 8.
 • > Tallózás az évszázados periratokban. Vörös Zászló, 1978. november 19, 26, december 10, 1979. január 7, 14, február 11.
 • > 1907-1977. Levéltári adatok a parasztfelkelésről. Vörös Zászló, 1977. március 20, 31.
 • > A függetlenség kikiáltása az erdélyi sajtó tükrében. Vörös Zászló, 1977. február 20, március 3.
 • > A függetlenség kikiáltásának előzményei. Vörös Zászló, 1976. december 28; 1977. január 5.
 • > A véres farsang. Vörös Zászló, 1976. március 3.
 • > Carnavalul sângeros. Trei sute de ani de la răscoala secuilor. Steaua Ro?ie, 1976. iunie 3.
 • > Egy falu – a megmaradásért. A Hét, 1976. december 17.
 • > II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulójára. Egy életen át a hazáért és a szabadságért. Vörös Zászló, 1976. március 27.
 • > “Georgius Dosa de Makfalva.” Vörös Zászló, 1975. január 5.
 • > Harc a gazdaság helyreállításáért. Vörös Zászló, 1974. október 6.
 • > Maros-vidéki jobbágyok kérése 1704-ből. Vörös Zászló, 1974. június 14.
 • > “Marosvásárhely lakossinak alázatos supplicatiója.” Vörös Zászló, 1974. június 30.
 • > A városrendezés kezdetei Marosvásárhelyen. Vörös Zászló, 1972. április 15. [Bővítve, újra kiadva: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 63–65.]
 • > Földművelés vidékünkön a XVIII. század elején. Vörös Zászló, 1972. január 8.
 • > Marosvásárhely évszázados írásos emlékei. Vörös Zászló, 1972. június 10.
 • > Marosvásárhely múltjából. Vörös Zászló, 1964. február 16.

Recenzió

 • > A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1989-ig. (Egyed Ákos: A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1989-ig, második bővitett kiadás, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2013, 408 p.) Recenzió in: Csíki Székely Múzeum Évkönyve X. Csíkszereda, 2014, p. 421–423.
 • > Szentgyörgy megyéje Alcsíkban. (Bárth János: Szentgyörgy megyéje Alcsíkban. Esettanulmány a katolikus székelység egyháztörténetéhez és társadalomnéprajzőhoz. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet, 2012. 448 p. XII t. ill.) Recenzió in: Csíki Székely Múzeum Évkönyve. IX. Csíkszereda, 2013, p. 453-455.
 • > Egyed Ákos: A székelyek rövid története. Csíkszereda, 2007. Pallas-Akadémia Kiadó. Népújság, Múzsa melléklet 2007. május 5. (könyvismertető)
 • > Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. Bucure?ti, 1982. A Hét, 1983. május 27. (könyvismertető)
 • > Demény Lajos: Székely felkelések a XVI. század második felében, Bukarest, 1976. Hargita, 1976. november 14. (könyvismertető)

Szerkesztés

 • >

  Ágyúcső és puskapor. Bodor Ferenc, a csíki 48-as ágyúöntő és lőporgyártó. Tanulmányok. Sajtó alá rendezte Pál-Antal Sándor. Mentor Könyvek Kiadó, Marosvásárhely, 2017., 332 p. és képmelléklet.

 • >

  A Maros megyei magyarság történetéből. 4. Sajtó alá rendezte Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt. Mentor Könyvek Kiadó, Marosvásárhely, 2016., 336 p. (szövegközti illusztrációkkal, román és angol nyelvű rezümékkel)

 • >

  Bernády a városépítő. Koordinálta és A polgármester c. fejezetet (97–171. p.) írta Pál-Antal Sánor. Szerkesztette Pál-Antal Sándor, Nagy Miklós Kund és Fodor János. Aluta – Csíkszereda, 2015., 560 p.

 • > Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865. Székelyföld és térsége I. Országos Széchényi Könyvtár – Székely Nemzeti Múzeum, Budapest – Sepsiszentgyörgy. 2012. (Szakmai irányító)
 • > Teremtő életek. Marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Szerkesztette és az előszót írta Pál-Antal Sándor és Simó Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011.
 • > Benkő Károly: Marosvásárhely szabad királyi város leírása 1862-ben. Szerkesztette, a tanulmányt írta és jegyzetekkel ellátta Pál-Antal Sándor, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2001. 257 p.
 • > A Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok 1. kötet, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1997. Szerk. Pál-Antal Sándor-Szabó Miklós. 354 p. és 21 fénykép Marosvásárhelyről. [Román és angol nyelvű rezümé a kötet végén.]

Társszerkesztés

 • > A Maros megyei magyarság történetéből 3. Szerk. Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012. 325 p. (Román és angol nyelvű rezümékkel, 55 illusztrációval)
 • > A történetíró elhivatottsága. Vocaţia istoricului. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor, Cornel Sigmirean, Simon Zsolt, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012. 461 p. (Román és részben magyar nyelvű rezümékkel, és 20 illusztrációval)
 • > Marosvásárhely történetéből 3. Szerk. Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012. 274 p. (Román és angol nyelvű rezümékkel)
 • > A Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok 2. kötet, Szerk. Pál-Antal Sándor, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2001. 398. p. (Román és angol nyelvű rezümékkel, 13 illusztrációval)
 • > Teremtő életek. Marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Szerk. PAS– Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011. 353 p.
 • > Marosvásárhely történetéből. 2. Új és legújabb kori tanulmányok. Szerk.: Pál-Antal Sándor–Novák Csaba Zoltán. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2007. 273 p. és 26 színes fénykép illusztráció.
 • > 1956 Erdélyben. Politikai elítéltek életrajzi adattára – 1956–1965. Szerk.: Dávid Gyula. Főmunkatárs: Pál-Antal Sándor. Polis Könyvkiadó–Erdélyi Múzeum–Egyesület, Kolozsvár, 2006. 415 p.
 • > A tér úttörője. Bolyai János emlékév. Marosvásárhely 2002. Szerk. Csegzi Sándor–Jung János–Kiss Elemér–Pál-Antal Sándor, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. 211 p. és 29 színes fénykép.
 • > Emlékkönyv Kiss András nyolcvanadik születésnapjára. Szerk. Pál-Antal Sándor, Sipos Gábor, W. Kovács András, Wolf Rudolf. Az Erdélyi Múzeum– Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2003. 687 p.
 • > Marosvásárhely történetéből 1. kötet, Szerk. Pál-Antal Sándor-Szabó Miklós, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1999. 267 p. [A szövegközt illusztráció 8 táblán, 27 fénykép marosvásárhelyi céh-tárgyakról. A kötet végén román és angol nyelvű rezümék.]

Lektorálás

 • > Rüsz Fogarasi Enikő: Marosvásárhelyi testamentumok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2014. (Lektorálta és az előszót írta Pál-Antal Sándo.)
 • > Szabó Miklós-Simó Zsolt-Szögi László: Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849–1919 között. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2014. 1–2. kötet. (Lektorálta és a Népújságban 2014. október 25-én ismertette Pál-Antal Sándor)
 • > A székelység története. Kézikönyv és tankönyv az általános iskolák VI. és VII. osztályai (valamint minden érdeklődő) számára. Főszerkesztő Hermann Gusztáv Mihály. Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy–Székelyudvarhely, 2012. (Lektorálta Pál-Antal Sándor)
 • > Koszta István: Huszártörténet. Tipographic Nyomda, Csíkszereda, 2008. 488 p. és 10 oldal fényképalbum. (Lektorálta dr. Balla Tibor, dr. Pál-Antal Sándor.)
 • > Murádin Jenő: Szathmári Pap Károly erdélyi országgyűlési arcképcsarnoka. 1842. Budapest, 2008. 192 p. (Lektorálta Pál-Antal Sándor.)
 • > Szabó M. Attila: Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási Helységnévtára 1–2. kötet, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2003. 1328 p. és 32 térkép. (Lektorálta: Kiss András és Pál-Antal Sándor.)
 • > * * * A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románság történetéből. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999. 311 p. (lektorálta Imreh István, Pál-Antal Sándor.)

Közreműködés

 • > A gymnasium catholicumtól a főgimnáziumig. A marosvásárhelyi római katolikus főgimnázium történetéből. In: A történetíró elhivatottsága. Vocaţia istoricului. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor, Cornel Sigmirean, Simon Zsolt, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012. p. 266–277.
 • > A középkori székely önkormányzat kérdései. In: Tanulmányok a székelység középkori és fejedelemség kori történelméből. Szerk. Sófalvi András–Visy Zsolt. Pro Énlaka Alapítvány – Haáz Rezső Múzeum, Énlaka – Székelyudvarhely, 2012. p. 75–84. Újra közölve a Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. 23–37.
 • > Csík-Gyergyó-Kászonszék címeres pecsétje. In: Címer és pecsét a Székelyföldön. Tanulmányok. Kiadja a Hargita Megyei Hagyományőrző Forrásközpont és Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2012. p. 87–114.
 • > Instituţii bisericeşti ortodoxe şi greco-catolice din scaunul Mureş între 1699–1848 (Ortodox és görög katolikus egyházi intézmények Marosszéken 1699–1848 között). In: Profesioniştii noştri. 3. Ioan Ranca la 80 de ani. Red.: dr. Ioan Lăcătuşu, dr. Liviu Boar, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2012, p. 199–216.
 • > Ipartörténeti kutatások és források Erdélyben. In: Céhládától az adatbázisig. Új utak és eredmények az ipartörténet kutatásában. Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka, Veszprém. A Veszprémi Levéltár Kiadványai 26. 2012. p. 39–90.
 • > Marosszék címeres pecsétje. In: Címer és pecsét a Székelyföldön. Tanulmányok. Kiadja a Hargita Megyei Hagyományőrző Forrásközpont és Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2012. p. 115–140.
 • > Marosvásárhely vízművesítése a 20. század elején. In: Marosvásárhely történetéből 3. Szerk. Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012. p. 177–191.
 • > Pestisjárvány a Székelyföldön 1708–1711 között. In: A Maros megyei magyarság történetéből 3. Szerk. Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012. p. 166–176.
 • > Scaunele secuieşti şi istoricul instituţiei scăunale. (Székely székek - a széki intézmények története) In: Anuarul Arhivelor Mureşene Serie nouă nr. I (V), Tîrgu Mureş, 2012. p. 124-144.
 • > Szemelvények a búzásbesenyői egyházközségek 19. századi jegyzőkönyveiből. In: A Maros megyei magyarság történetéből 3. Szerk. Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012. p. 177–191.
 • > A székelyföldi községek pecséthasználata 1849-1918 között. In: Jelképek a Székelyföldön. Címerek, pecsétek, zászlók. Csíkszereda, 2011. p. 115-134, 210, 216, 252-262.
 • > A székelyföldi törvényhatóságok pecséthasználata 1861-1918 között. In: Jelképek a Székelyföldön. Címerek, pecsétek, zászlók. Csíkszereda, 2011. 81-102, 209, 215, 235-245.
 • > A székelyföldi városok pecséthasználata 1849-1918 között. In: Jelképek a Székelyföldön. Címerek, pecsétek, zászlók. Csíkszereda, 2011. p. 103-114, 210, 215-216, 246-251.
 • > Bodor Péter (1778?-1849). In: Teremtő életek. Marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Szerk. Pál-Antal Sándor-Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011. p. 125-156.
 • > Mărturii documentare din anul 1864 cu privire la cuno?tinţe de istorie locală în scaunul Giurgeu. (Helytörténet-ismeret Gyergyószéken 1864. évi írott források tükrében) In: Liviu Boar. Arhivist, istoric, profesor. Coord.dr. Ioan Lăcătu?u, Editura Eurocarpatica, Sfântu – Gheorghe, 2011. p. 321–338.
 • > Marosszék önkormányzati intézményei az önálló erdélyi fejedelemség korában. In: A Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok. 2. köt. Szerk. Pál-Antal Sándor, Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely, 2001. p. 23–50.
 • > Marosszék önkormányzata a XVII. században. In: Vármegyék és szabad kerületek I–II. k. Hajdú–Bihar Megyei Levéltár Közleményei. 27. sz. Szerk. Radics Kálmán, Debrecen, 2001. p. 257–279; Újraközölve: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 38–54.
 • > Marosszéki egyházi intézmények pecsétjei a 18–19. században. In: Jelképek a Székelyföldön. Címerek, pecsétek, zászlók. Csíkszereda, 2011. p. 135–150, 211, 216–217, 263–271.
 • > Mátyus István orvos nemessége. In: Teremtő életek. Marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Szerk. Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011. p. 113–124. Újraközölte Dr. Mátyus András a 2010. augusztus 27–28-án Kibéden tartott tudományos ülésszak előadásai között 285 éve született Kibédi Mátyus István Marosszék első orvostudósa és enciklopédikusa című füzetben Székelyudvarhely, 2011. p. 65–77.
 • > Megtorlások Gyergyóban az 1956-os magyar forradalom után. In: A mezővárostól a rendezett tanácsú városig. Szerk.: Garda Dezső, Csíkszereda, Státus Kiadó, 2011. p. 247–279. Újra közölve a Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 357–374.
 • > Pecséttani kutatások Erdélyben (Melléklet: Az erdélyi pecséttörténeti irodalom jegyzéke). In: Jelképek a Székelyföldön. Címerek, pecsétek, zászlók. Csíkszereda, 2011. p. 41–72, 208, 214.
 • > Topler Simon, a képviselő (1806–1852). In: Teremtő életek. Marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Szerk. Pál-Antal Sándor –Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011. p. 157–162.
 • > Csíkszereda a 18. század elején. In: A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2010. Kiadja a Csíki Székely Múzeum – Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2010. p. 291–308. Újraközölve a Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013, p. 205–227.
 • > Népességi viszonyok Háromszéken a XVIII. század elején. In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2010, p. 227–236.
 • > 1848 előtti székely helyhatósági címeres pecsétek. In: Székely szimbólumok nyomában. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület kiadása, Székelyudvarhely, 2009. p. 7–46. és 10 oldal színes melléklet.
 • > A családtörténeti kutatás lehetőségei Erdélyben. In: Családtörténeti kutatás határon innen és túl c. tanulmánykötet. Kiadja a Veszprém Megyei Levéltár. Veszprém, 2009. p. 39–52. [Különlenyomat is]
 • > A háromszéki mezővárosok a 18. század elején. Acta Siculia. A Székely Nemzeti Múzeum évkönyve, Sepsiszentgyörgy, 2009. p. 291–304. Újra közölve a Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013, p. 228–249.
 • > Dr. Endes Miklós, a székely múlt kutatója. In: A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2009. Csíkszereda, 2009. p. 257–286. Különlenyomat is. Újra közölve: Dr. Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig, Csíkszereda Kiadóhivatal, Csíkszereda, 1913. (reprint kiadás), p. 637–660.
 • > Egyházi személyek elleni megtorló perek a Magyar Autonóm Tartományban az 1956-os magyar forradalom után. In: Az 1956-os forradalom hatása a környező országok egyházaira. Szerk. Zombori István. Kiadja a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia munkaközössége (NEKEM). Budapest, 2009. p. 33–45. Újra közölve a Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 342–355.
 • > Retaliatory trials against clerics in the Hungarian Autonomous Province after the 1956 hungarian revolution. In: Zombori István (szerk.): The Impact of the 1956 Hungarian Revolution on Religious Life in Eastern Europe. Budapest, 2009. p. 35–48.
 • > Adatok a magyarországi városok 1901. évi vízellátásáról. In: Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Szerk.: Horváth J. András, Kiadja a Nógrád Megyei Levéltár, Budapest – Salgótarján, 2008. p. 253–268.
 • > Pestis Udvarhelyszéken a 18. század elején. In: Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kiadja az Erdélyi Múzeum– Egyesület Kolozsvárott a MMVIII-as esztendőben, 2008, p. 225–238. [Különlenyomat is]
 • > Az államhatalmi retorzió feltárásának kutatás-módszertani problémái. In: Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. Szerk.: Rainer M. János, Somlai Katalin. Kiadja az 1956-os Intézet, Évkönyv XIV. 2006–2007. Budapest, 2007. p. 315–319.
 • > Erdélyi levéltárak. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2006. évi vándorgyűlése. Veszprém, 2006. augusztus 28–30. Szerk.: Bilkei Irén. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, 2007. p. 169–174.
 • > Marosvásárhely a 20. században. (Várostörténeti vázlat). In: Marosvásárhely történetéből 2. köt. Új- és legújabb kori tanulmányok. Szerk.: Pál-Antal Sándor–Novák Csaba Zoltán, Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2007. p. 9–27. [p. 28. Rezumat: Tîrgu Mure?ul în secolul al 20-lea (Schiţă). p. 28 és 37. Summary: Marosvásárhely in the 20-th Century]
 • > Az ’56-os magyar forradalom utáni megtorló perek a Magyar Autonóm Tartományban. In Együtt. Az 1956-os forradalom és a határon túli magyarok. Szerk.: Szesztay Ádám, Lucidus Kiadó, Budapest, 2006. p. 129–160.
 • > Privilegiile târgului Miercurea Ciuc din secolele XVI–XVII. (Csíkszereda város kiváltságlevelei). In: Anuarul Arhivelor Mure?ene IV, Târgu Mure?, 2005. p. 220–235. és 8 melléklet [p. 236. Abstract: XVI-XVII-th century privileges of Transilvanian markt town Csíkszereda (Miercurea Cuc)]
 • > A katolikus oktatás Marosvásárhelyen. In: Laudatio et salutatio. Tanulmányok Farkas Gábor születésnapjára. Kiadja Székesfehérvár Megyei Jogú város Önkormányzata – Kodolányi János Főiskola. Székesfehérvár, 2004, p. 347–362. Újra közölve: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013, p. 250–267.
 • > Dersi Biás István marosvásárhelyi levéltáros és történész. In: Magyar levéltáros-életpályák a XIX–XX. században. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2004. p. 171–182.
 • > Etnikai megoszlás Marosszéken 1614-1848 között. In: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Az Erdélyi Múzeum– Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2004. 356–364.[Különlenyomat is] Újra közölve a Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013, p. 181–190.
 • > Instituţiile orăşeneşti din Târgu Mureş (1300–1849). (Marosvásárhely város intézményei 1300–1849). In: Anuarul Arhivelor Mureşene III. Târgu Mureş, 2004. p. 45–58. [57–58. Zusammenfassung: Die Institutionen der Stadt Neumarkt am Mieresch]
 • > Marosszék faluközösségei 1848 előtt. In: Halmok és havasok. Tanulmányok a hatvan esztendős Bárth János tiszteletére. Kecskemét, 2004, p. 325–342.[Különlenyomat is] Újra közölve a Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013, p. 164–180.
 • > Sigiliile provinciilor, scaunelor şi districtelor săseşti (1224–1848) (A szász provinciák, székek és kerületek pecsétjei – 1224–1848). In: In honorem Gernot Nussbacher. Editura Foton, Braşov, 2004. p. 199–212 és 8 tábla pecsétlenyomat reprodukcióval.
 • > A csíkiak viszontagságai 1916-ban. In: Tanulmányok Kárpátalja, Erdély és a Felvidék múltjából. Nyíregyháza, 1999. p. 95–128. [Újraközölve: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 198–222.]
 • > A marosvásárhelyi céhek pecsétjei. In: Emlékkönyv Kiss András nyolcvanadik születésnapjára. Az Erdélyi Múzeum– Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2003, p. 433–454.
 • > A székely mezővárosok a fejedelemség korában. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 9–30.
 • > A terebélyesedő Székelyvásárhely. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 31–41.
 • > A városrendezés kezdetei Marosvásárhelyen. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 63–65. [A Vörös Zászló, 1972. április 15-i számában megjelent cikk bővített változata.]
 • > Az 1820. évi úrbéri összeírás csíki és gyergyói erdészeti vonatkozásai. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 186–191.
 • > Csíkszereda – korábbi, mint tudtuk? In: Hargita Kalendárium, Csíkszereda, 2003. p. 88–91. Két melléklet. [Újraközölve: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 121–126.]
 • > Egyházi anyakönyvek az Országos Levéltárban. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 326–328.]
 • > Erdély Romániában. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 277–301. [Részben közölve a Révai Új Lexikon 6. kötetében, 2001-ben, az Erdély címszónál, p. 407-413.]
 • > Erő-összefeszülések a XVII. századvégi Marosvásárhelyen. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 51–62. [Három melléklettel.]
 • > Kossuth a marosvásárhelyiek emlékezetében. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 81–97. [Kilenc melléklettel.]
 • > Művelődési élet Marosvásárhelyen. In: A tér úttörője. Bolyai János emlékkönyv. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 53–66.
 • > Marosvásárhely önkormányzata. In: A tér úttörője. Bolyai János emlékkönyv. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 7–20.
 • > Marosvásárhelyi levéltáros elődök. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 329–340.]
 • > Megtorlás Marosvásárhelyen a szabadságharc után. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 74–80.
 • > Sigiliile comitatelor, districtelor şi scaunelor secuieşti din Transilvania. (Az erdélyi vármegyék, vidékek és székely székek pecsétjei). In: Anuarul Arhivelor Mureşene II. Tg. Mureş, 2003, p. 87–118, és 12 tábla melléklet a kötet végén, oldalszám nélkül. [p. 117–118. Zusammenfassung: Die Wappensiegel der Komitate und die Szekler Stühle in Siebenbürgen und im Partium]
 • > Társadalmi viszonyok Marosvásárhelyen. In: A tér úttörője. Bolyai János emlékkönyv. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 27–31.
 • > Vásárhelyi várvédelem 1658-ban? In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 46–50. [A Hét, 1983. május 6-án közölt cikk bővített változata.]
 • > “Szép privilégiumokkal, szabadsággal látogattuk meg a kegyelmetek várossát”. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 42–45. (A Vörös Zászlóban 1980. június 22-én megjelent cikk bővített változata.)
 • > A romániai magyar történettudományi kutatás személyi állományáról. In: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. III. kötet, szerk. Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. Sapientia Kiadó, Kolozsvár, 2002. p. 115–121. [Különlenyomat is]
 • > Ki volt a polgár Marosvásárhelyen? In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 66–73. Egy melléklettel [A Népújság évkönyvben (XII. évfolyam, IMPRESS Kiadó, Marosvásárhely, 2002. p. 40–44.) közölt cikk bővített változata]
 • > Marosvásárhely szabad királyi város önkormányzata a XVIII. században. In: Tanulmányok Erdély újkori történetéből Magyari András emlékkönyv. Presa Universitară Clujeană. Kolozsvár, 2002. p. 226–238. [p. 238. Rezumat: Administraţia ora?ului liber regesc Tg. Mure? în secolul al XVIII-lea.]
 • > Sigiliile fragmentate ale comitatelor din Transilvania. (Az erdélyi vármegyék rész- vagy osztott pecsétjei). In: Anuarul Arhivelor Mureşene I. Tg. Mureş, 2002. p. 63–70. [Zusammenfassung: Die Teilsigel der comitaten in siebenbürgen]
 • > A székelyföldi önkormányzat a Habsburg-korban. A széki közgyűlések 1690–1780 között. In: A székelység története a 17–19. században. Pallas–Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 2001. p. 7–27.
 • > Istoriografia referitoare la sigiliile transilvănene (sec. XVI–XX.) (Az erdélyi pecséttörténet historiográfiája. XVI–XX. század.). In: Historia manet. Volum omagial Demény Lajos Emlékkönyv. Editura Kriterion, Bucure?ti–Cluj. 2001. p. 525–544. [p. 544. Abstract: The Historiography regarding the Transiylvanian seals (Sixteenth–nineteenth centuries)]
 • > Szárhegy (rövid falutörténet), CD–ROM 2001.
 • > A haza szent jogait védték (Marosszéki unitáriusok az 1848–49-es szabadságharc forgatagában). In: A Szent Szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok az 1848–49-i magyar forradalom és szabadságharcban. Szerk. Gaál György, Kiadja az Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2000. p. 248–254. (Szabó Miklós társszerzővel)
 • > A marosvásárhelyi római katolikus élet évszázadai. In: A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János Plébánia. Marosvásárhely, 2000. p. 1–18. [Újra kiadva: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003.107–120.]
 • > A székelyföldi levéltárak helyzete és a kutatási lehetőségek. In: Források és stratégiák. Pro–Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999. p. 411–421. [Megjelent még: Levéltári Szemle. 1998. 1. sz.; A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 315–325.]
 • > Marosszék népessége 1831-ben. In: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára. Az Erdélyi Múzeum- Egyesület kiadása, Kolozsvár, 1999. p. 409–432. és három grafikon. [Különlenyomat is. Újraközölve és kiegészítve három kimutatással: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 223–266.]
 • > Székelyvásárhely. In: Marosvásárhely történetéből 1. köt. Szerk. Pál-Antal Sándor, Szabó Miklós. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1999. p. 9–28.
 • > A marosszéki szabad székelyek mozgalma 1809-ben. In: A Maros megyei magyarság történetéből. 1. köt. Szerk. Pál-Antal Sándor-Szabó Miklós. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1997. p. 77–98. (Szabó Miklós társszerzővel). [p. 332. Rezumat: Mi?carea secuilor liberi din scaunul Mure? din anul 1809.; p. 334–335. Summary: The 1809 Free Székler Movement in Maros-Seat]
 • > Legrégebbi Maros megyei településeink. In: A Maros megyei magyarság történetéből. 1. köt. Szerk. Pál-Antal Sándor–Szabó Miklós, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1997. p. 17–27. (Szabó Miklós társszerzővel)
 • > Csík-, Gyergyó-, Kászonszék társadalma a 17. században. (Vázlat). In: Acta 1995. Sepsiszentgyörgy, 1996. p. 153–159. [p. 159. Rezumat: Societatea în scaunele Ciuc, Giurgeu, Casin în sec. XVII; p. 159. Abstract: The Society of Csik-, Gyergyó- and Kászonszék (Hargita County) in the 17-th Century. Különlenyomat is.] Újraközölve kiegészítésekkel és egy melléklettel: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 157–175.
 • > Az erdélyi és partiumi vármegyék címeres pecsétjei. In: A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Önkormányzat Levéltárának kiadványai. Levéltári évkönyv XI, Nyíregyháza, 1995. p. 269–304. és tíz tabella 60 pecsétlenyomat. [Zusammenfassung: Die Wappensiegel der Komitate in Siebenbürgen und im Partium. [Újraközölve kiegészítésekkel: Az erdélyi és partiumi vármegyék, a székely és szász székek címeres pecsétjei. Címen, és 60 pecsétlenyomat: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 341–358.]
 • > Răscoala ţărănească în districtul Chioarului din anul 1809. (Parasztfelkelés Kővár vidékén 1809-ben). In: Acta Mvsei Porolissensis X, Zalău, 1986. p. 277–322. [Szabó Miklós társszerzővel, a Pál-Antal név tévesen „Pál-Andrei”-nek írva. Pag. 301–302. Zusammenfassung.: Der Bauernaufstand von 1809 in dem Districkt Chioar. Különlenyomat is]
 • > Jobbágyviszonyok a Gyergyói medencében 1820-ban. In: Acta Hargitensia I, Miercurea Ciuc–Csíkszereda, 1980. p. 73–84. [p. 83. Rezumat: Relaţii iobăgeşti în zona Gheorgheni în anul 1820; p. 84. Zusammenfassung: Bezlehungen im Leibeigenensystem in der Gheorgheni zone Wahrend des Jahres 1820.] Újraközölve: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 176–185.
 • > Consiliul Naţional Maghiar din Tg. Mureş şi atitudinea sa faţă de unirea Transilvaniei cu România. (A marosvásárhelyi Magyar Nemzeti Tanács és viszonyulása Erdélynek Romániával való egyesüléséhez.). In: Marisia IX. Tg. Mureş, 1979. p. 383–398. [Különlenyomat is]
 • > Mărturii documentare privind mişcările ţărăneşti din anul 1809 în unele ţinuturi secuieşti. (Levéltári adatok egyes székely vidékeken 1809-ben kirobbant paraszt megmozdulásokról), 6 melléklettel. Marisia VIII, Tîrgu Mureş, 1978. 127–145. [p. 136. Zusammenfassung: Dokumentarische belege über die Bauerbewegungen aus dem Jahre 1809, im einigen von Sekler Bewohnten gebiete. Különlenyomat is]
 • > Independenţa României. Documente. vol. I. Documente ?i presă internă. (Románia függetlensége. I. kötet. Iratok és belföldi sajtó). Edit. Academiei R. S. R. Bucure?ti, 1977. 540 p. (3, 5, 6, 67, 68, 80, 86, 110, 139, 169. sz. iratok.)
 • > Arhiva scaunului Mure?. (Marosszék levéltára) In: Studii de istorie a naţionalităţilor conlocuitoare din România ?i a înfrăţirii lor cu naţiunea română. Naţionalitatea maghiară. Vol. I. Red. Bodor András, Demény Lajos, Imreh István, Csucsulya István. Editura Politică, Bucure?ti, 1976. p. 19–55. [Különlenyomat is]
 • > Marosszék levéltára. In: Tanulmányok a romániai együttlakó nemzetiségek történetéből és testvéri együttműködéséről a román nemzettel. Magyar nemzetiség. Szerk. Bodor András, Demény Lajos, Imreh István, Csucsulya István, I, Politikai Könyvkiadó, Bukaresti, 1976. p. 21–62. [Különlenyomat is]
 • > Organizarea socială a secuilor în secolele XIV–XVII. (A székely társadalom szervezete a XIV–XVII. században). In: Culegere de referate II, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucure?ti, 1974. p. 58–91.
 • > Populaţia scaunului Mure? la începutul secolului al XVIII-lea. (Marosszék népessége a XVIII. század elején). In: Studii ?i materiale III–IV, Tg. Mure?, 1972. p. 179–221. és egy térkép, 8 táblázat. [p. 217–219. Marosszék népessége a XVIII. század elején, magyar nyelvű tartalom; p. 220. Zusammenfassung: Die Bevölkerung des stuhles Mures am anfang des XVIII-ten Jahrhunderts; p. 221. Reziume: Naselenie komitata Mures vnagale XVIII-ogo veka. Chertes, Aurel társszerzővel. Különlenyomat is]
 • > Date referitoare la istoricul morilor de hârtie din Ciuc (Adatok a csíki papírmalmok történetéhez). In: Studii ?i materiale II, Tg. Mure?, 1967. p. 121–131. és 8 melléklet. [p. 132. Zusammenfassung: Geschichte daten über die Papiermühlen der Ciuc; p. 133. Reziume: K istoriibimashinh melnic vgübsem Okrige (scaun) Csik. Különlenyomat is]

Konferenciakötetben közölt szaktanulmány, szakcikk

 • >

  Învățământul în Tîrgu Mureș în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. In: Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane ”Gheorghe Șincai”. XIX. Tîrgu Mureș, 2016. p. 24–36.

 • >

  1956 ősze Marosvásárhelyen. In: Hatvan évvel a Magyar forradalom után. A Kovászana megyei Volt Politikai Foglyok Szövetsége által szervezett ülésszak előadásai. Sepsiszentgyörgy, 2016. szeptember 1–2. Szer. Benkő Levente. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2016., 91–134.

 • >

  The Târgu-Mureș Roman Catholic Secondary School and Its Students in 1849–1918. In: Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948). Coordinators Carmen Andraş, Cornel Sigmirean. Editura Argonaut Symphologic Publishing Cluj-Napoca – Romania Gatineau, Canada. 2016., p. 181–197.

Könyvfejezetek

 • > Bernády a városépítő. Koordinálta, szerkesztette és A polgármester c. fejezetet (97–171. p.) írta Pál-Antal Sánor. Aluta Kiadó– Csíkszereda, 2015., 560 p. 
 • > Lászó Gábor: Életem és a székelyföldi faipar. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2010. (Előszó)
 • > Cserey Zoltán: Önkormányzatiság és katonai hatalom Háromszéken a 18–19. században. Charta Kiadó [Sepsiszentgyörgy], 2009. (p. 5–6. Előszó.)
 • > Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész. 3. Megyei levéltárak és forrásközlések. Osiris Kiadó, Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2008. (munkatárs a Csíkszék, Felső-Fehér vármegye, Küküllő vármegye és Marosszék levéltárára vonatkozó adatok és források összeállítója.)
 • > Szőcs János: A Mikó-vár története. Csíkszereda, 2005. 119 p. (p. 5-6. Előszó.)
 • > Csíkmadaras. Egy felcsíki falu hétszáz éve. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1996. 353 p. A kötetet koordinálta, a bevezetőt, a történelmi és népmozgalmi, névtörténeti részeket írta Pál-Antal Sándor. [és 64 fényképmelléklet, egy határrajz és szövegközti illusztráció, p. 347–348 Rezumat: p. 349. Summary; p. 350–351. Zusammenfassung.] (Ördög Imre–Balás Dénes–Miklós Márton szerzőtársakkal)
 • > Backamadaras 600 éve. Szerkesztette, a történelmi és népmozgalmi fejezeteket írta Pál-Antal Sándor, Székelyudvarhely, 1992, 210 p. (Társszerzőkkel)
 • > Îndrumător în Arhivele Statului judeţul Mureş I, Întocmită de Ioan Ranca, Viorel Grama, Ion Moldovan, Ionel Mureşan, Alexandru Pál-Antal. Editat de Direţia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România. Bucureşti, 1984. Az alábbi levéltári fond-ismertető fejezetek: Scaunul Mureş (Marosszék). p. 21-52. Instituţiile administrative din timpul absolutismului austriac (1849–1861). (Közigazgatási intézmények az osztrák önkényuralom idején - 1849-1861), p. 53-60. Prefectura judeţului Mureş. (Maros megye levéltára) p. 60-74. Prefectura judeţului Târnava Mare. (Nagy-Küküllő megye levéltára), p. 74-87. Combinatul chimic Târnăveni. (Dicsőszentmártoni Vegyipari Kombinát levéltára), p. 141-145. Fondul familial Teleki din Tîrgu Mureş. (A Teleki család marosvásárhelyi levéltára) p. 265-281. Fondul familial Toldalagi din Corunca (A Toldalagi család koronkai levéltára), p. 281-291. Colecţia de documente ale recensămintelor de populaţie (Népszámlálási iratok gyűjteménye.), p. 326-329.
 • > Székely felkelés. 1595–1596. Szerk. Benkő Samu, Demény Lajos és Vekov Károly. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979. III. fejezet, A székely önkormányzat és szervezete a XVI. században. P. 35–46. [Moldovan Liviu szerzőtárssal. Különlenyomat is]
 • > Răscoala secuilor din 1595–1596. Red. Benkő Samu, Demény Lajos és Vekov Károly. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucure?ti 1978. Capitolul III, Organizarea teritorial–administrativă la secui în secolul al XVI-lea. p. 57–75. [Moldovan Liviu szerzőtárssal. Különlenyomat is]

Hazai folyóiratokban megjelent tanulmányok, esszék

 • > Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején. Erdélyi Múzeum LXXIV. Kötet, 2012. 2. füzet, p. 1–19.
 • > Kiss András – 90 éves. Levéltári Szemle 62. évf. 2012. 1. sz. 65–68.
 • > Az Erdélyi Múzeum–Egyesület vándorgyűlései 1906–1943 között. Erdélyi Múzeum LXXI. kötet, 2009. 3–4. füzet, p. 27–60.
 • > Honvédség szervezése Marosszéken, 1848 őszén. Székelyföld III. évf. 9. sz. 1999. szeptember, p. 52–62. [Újraközölve: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 267–276.]
 • > Sistemul instituţional al scaunului secuiesc Mure? în perioada principatului autonom al Transilvaniei. (Marosszék intézményrendszere az autonóm erdélyi fejedelemség idején). Medievalia Transilvanica Tom. III, 1999. nr. 1–2, p. 103–116. [117. Összefoglaló: Marosszék intézményrendszere az önálló erdélyi fejedelemség idején; p. 118. Abstract: The Institutional System of the Mures Szeklers’ Seat during the Autonomous Principality of Transylvania]
 • > Un regulament de selecţionare a arhivei din 1933. (Egy selejtezési szabályzat 1933-ból). Revista de Arhivistică Tom. IV, (1998.) nr. 1–2, p. 43–48. [Különlenyomat is]
 • > Agricultura în scaunul Mureş la începutul secolului al XVIII-lea. (Földművelés Marosszéken a XVIII. század elején). Terra Nostra III, Bucure?ti, 1973. p. 187–203. [A. Chertes társszerzővel; p. 203. Summary: Agriculture in the Mures seat at the beginning of the eighteenth century. Különlenyomat is] Állami Levéltár, Marosvásárhely. Aetas Szeged, nr. 3/1993. p. 191–201.
 • > Mărturii documentare. Revista Arhivelor 1971. 2. sz. p. 193-266. [A romániai munkásmozgalomra vonatkozó 11, 16 és 19. számú irat, valamint az 1–2. és 18. számú ábra]
 • > Scaunul Mure? între anii 1861–1876. (Marosszék intézményei 1861–1876 között). Revista Arhivelor 1971. nr. 1, 27–46. [Különlenyomat is]
 • > Conscripţia generală a contribuabililor din Transilvania în anii 1721–1722. (Az erdélyi adófizetők általános összeírása 1721–1722-ben). Revista de Statistică 1969. nr. 5, p. 33–45. [Különlenyomat is] (A. Chertes társszerzővel)
 • > Scaunul Mure?. Istoricul instituţiilor scăunale – secolul al XIV-lea – 1849. (Marosszék. A széki intézmények rövid története – XIV. sz. –1849.). Revista Arhivelor 1967. nr. 2, p. 129–146. [Különlenyomat is]

Szakfolyóiratokban megjelent tanulmányok és dolgozatok

 • > Az erdélyi magyar történetírás ma. Magyar Tudomány 2011, 8. sz. p. 981–986.

Szerkesztői tevékenység

 • > 703 életrajzi adatokat tartalmazó szócikk. In: 1956 Erdélyben. Politikai elítéltek életrajzi adattára 1956–1965. Szerk. Dávid Gyula. Főmunkatársak Bura László, Pál-Antal Sándor, Veress Sándor. Polis Könyvkiadó–Erdélyi Múzeum–Egyesület. Kolozsvár, 2006. 416 p.
 • > 70 lexikoncikk: Révai Új Lexikona. Főszerk.: Kollega Tarsoly István. Babits Kiadó, Szekszárd, 2000–2005. 2 címszó: VI. kötet, E–Fei; 18 címszó: VIII. kötet, Gal–Gyi; 8 címszó: IX. kötet, Gy–Hol; 12 címszó: XII. kötet, Kl–Ky; 16 címszó: XIII. kötet, L–Mag; 6 címszó: XIV. kötet, Mah–Nel; 8 címszó: XVI. kötet, Rac–Sy.

Szemle, vegyes műfajok

 • >

  A székelység története. Tankönyv és kézikönyv diákok és felnőtteknek. Második, javított kiadás. Hargita Megyei Hagyományőrző Forrásközpont, 2015. (Lektorálta Pál-Antal Sándor)

 • >

  Benkó József: Erdély vagy Erdélyi Nagyfejedelemség. Székely Nemzeti – Tortoma Kiadó, Sepsiszentgyörgy – Barót, 2014 (Lektorálta Pál-Antal Sándor)

 • >

  Szekeres Attila István: Keöpeczi Sebestyén József, a címerművész. Tortoma Könyvkiadó, Barót, 2014. 111 p. (Lektorálta Pál-Antal Sándor)

Könyvek

 • > Történelmi szombólumaink. Székelyföldi pecsétek. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2014, 318. és 144 táblára helyezett, 850 színes reprodukciót tartalmazó Pecsétalbum. (Recenzió: Milandolina Beatrice Dobozi, In: Anuarul Arhivelor Mureşene. Serie Nouă nr. III (VII), Târgu Mureş, 2014. 316-318.)
 • > Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. 424 p. (Recenzió: Róth András Lajos: Mindennapi recens példákból és hiteles relatiókból.: In: Csíki Székely Múzeum évkönyve IX. (2013.), p. 457-462. Ismertető: Józsa András: Székelyföld és népe. In: Népújság 2013. október 29.)
 • > Marosvásárhely története. I. A kezdetektől 1848-ig. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2009. 362 p. és 13 p. színes ill. (Recenzió: Gálfi Emőke: Pál-Antal Sándor: Marosvásárhely története I. A kezdetektől 1848-ig. Levéltári Szemle, 2011. 2. sz. 58–60.)
 • > Áldozatok – 1956. A forradalmat követő megtorlások a Magyar Autonóm Tartományban. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006. 428. p. [p. 425–426. Rezumat. p. 427–428. Summary]
 • > Csíkmadaras. Egy felcsíki falu múltja és jelene. Második bővített kiadás, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006. 485 p. [+ Képmelléklet 59 színes fényképpel és egy határrajz, valamint szövegközti illusztráció; p. 480. Rezumat; p. 481. Summary; p. 482–483. Resumé; p. 484–485. Zusammenfassung] (Ördög Imre – Balás Dénes – Miklós Márton szerzőtársakkal)
 • > A Székelyföld és városai. (Történelmi tanulmányok és közlemények.) Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. 431 p. [p. 428-429. Rezumat: Secuimea ?i ora?ele acesteia. Studii ?i articole de istorie; p. 430-431. Summary: Székelyföld (The Szekler’s country) and its towns. Historical studies and other publications.]
 • > Székelyföldi erdészet és faipar. Történeti kronológia. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2002. 300 p. [+ képmelléklet 36 fényképpel] (Kádár Zsombor szerzőtárssal)
 • > Karcfalva múltjából. Alutus Kiadó, Csíkszereda, 2001. 83 p. és 32 színes illusztráció. [p. 83–84. Rezumat; p. 85–86. Kurzfassung; p. 87–88. Summary.]
 • > A marosvásárhelyi utcák, közök, terek történeti névtára. Indicatorul istoric al străzilor, pasajelor ?i pieţelor din Târgu Mure?. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1997. 221 p. és egy térkép. (bilongv: magyar-román nyelvű kiadvány).
 • > Búzásbesenyő. Kiadja az RMDSZ búzásbesenyői szervezetének választmánya, Marosvásárhely, 1995. 53 p. (Szabó Miklós szerzőtárssal)
 • > Egy forró nyár Udvarhelyszéken. (Udvarhelyszéki szabad székelyek és kisnemesek engedetlenségi mozgalma 1809-ben) . Haáz Rezső Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, (Múzeumi fűzetek 12. sz.) 1995. 47 p. [Melléklet: 16 dokumentum 1808–1809-ből.] (Szabó Miklós szerzőtárssal)

Elektronikus publikáció

 • > Székelyföld népessége a 18. század elején. Castellum Értesítő. Az erdélyi családok tájékoztatója XII. évf. 1 (21) sz. 2014. július.
 • > The Social Make-up of Marosvásárhely in the 17th and 18th Centuries. In: Studies in the History of early modern Transylvania. Edited by Gyöngy Kovács Kiss. Atlantic Studies on Society in Change. No. 140. Distributed by Columbia University Press, New York, 2011. p. 179–201. Magyar nyelvű változatát lásd: Marosvásárhely társadalma a 17–18. században – címmel: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 191–204.
 • > A karcfalvi Mihály Gergely Csík 1848-as képviselője. Székaszó. Karcfalvi–csíkjenőfalvi kisújság. 2010. március, p. 2.
 • > Emlékezés Március 15-ére. Székaszó. Karcfalvi–csíkjenőfalvi kisújság. 2010. március, p. 1.
 • > Erdélyi levéltárak és kutatási lehetőségek. In: Magyarságtudományi kutatások I. A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében. Szerk. Garaczi Imre–Szilágyi István. Veszprémi Humán Tudománykért Alapítvány, Veszprém, 2010. p. 347–356.
 • > Mesterség tolvaj – Bodor Péter (10,38 perces hangfelvétel és magyar-román írott szöveg.) In Sorina Bota: A város meséi – Pove?tile ora?ului. Ardealul Kiadó, Marosvásárhely, 2010. p. 38–42.
 • > A Don-kanyar. In: Emlékkönyv a Don-kanyari áldozatokért. Kiadja az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros Megyei Szervezete. Szerk. Ábrám Zoltán. Lyra Kiadó, Marosvásárhely, 2005. p. 3–5.
 • > A csíki papírmalmok. In: Hargita Kalendárium 1976. évre. [Újraközölve kiegészítésekkel „Papírkészítés Csíkban” címmel: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 192–197.]
 • > Filiala Arhivelor Statului – Judeţul Mureş. (Prezentare). (Állami Levéltár Maros Megyei Fiókja. – Ismertető). Bucureşti, 1982. 59 p. Ranca, Ioan–Grama, Viorel–Moldovan, Ioan–Muresan Ionel társzerzőkkel. [p. 57–59. Resume.]

Cikk, közlemény

 • > A történetíró elhívatottsága. Vocaţia istoricului. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor, Cornel Sigmirean, Simon Zsolt, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012, p. 11–15. (Bevezető köszöntőt írta Pál-Antal Sándor)